KVEST logo

Zapojení dotčených aktérů podnětu

Etapa
Fáze
1.1.4.Příprava zpracování podnětu
1.1.5.Zapojení dotčených aktérů podnětu
1.1.6.Přehled možností řešení podnětu
Přečtete za 2 minuty

Účel

Zapojení klíčových aktérů fe fázi podnětu plní několik funkcí:
  1. informování klíčových aktérů o podnětu, možnostech jeho řešení a příležitostech zapojit se do procesu jeho zpracování
  2. ověření potřebnosti podnětu a jeho přínosu jeho cílové skupiny
  3. indetifikace dalších možných cílových skupin a potřeb, které může navrhovaný projekt přímo či ne přímo naplnit
  4. mapování možného zapojení místních aktérů do realizace projektu a využívání jeho výslekdů (včerně úvahy o možném provozním modelu budovy).
  5. sběr námětů na způsob řešení a identifikace možných barier.

Zodpovědnost

Pověřený kooridnátor participace zodpovídající se koordinátorovi rojektu na straně obce. Může se jednat o interního pracovníka obce či extreně zasmluvněného odborníka. Jedná se o odborníka se zkušenostmi v oblasti participace, facilitace nebo metodami společenskovědního výzkumu.

Trvání aktivity

Přibližně 3 měsíce. Délka aktivity je dána nejenom realizací dílčích metod, ale také časem potřebným na oslovení cílových skupin a zajištění jejich účasti v procesu.

Orientační náklady

Dle velikosti projektu 50-150 hodin práce koordinátora a 100-250 hodin práce osob podílejících se na zapojení cílových skupin, zpracování dílčích analýz a interpretaci výsledků. Externí poptání služby se může pohybovat od 100 do 250 tisíc.

Výstup

Dokument srhnující výsledky zapojení cílových skupin a dalších aktivit ověřující potřenost a důvodnost poděntu (socio-ekonomická rozvaha, demografie a pod.). Doplnění informací do šablony podnětu.
V rámci aktivity dochází k přípravě plánu komunikace a participace s cílem zapojit do procesu zhodnocneí podnětu klíčové aktéry. Jedná se o uplatnění principů popsaných v sekci Participace a komunikace. Níže je uveden postup pro zapojení dotčených aktérů v rámci fáze podnětu. Aktivita by měla být koordinována osobou se zkušenostmi v oblasti občasné participace, facilitace či společensko-vědního výzkumu.

Participace a komunikace probíhá průběžně v rámci všech následujících aktivit na základě komunikační strategie stanovené v tomto bodě.

Vytvoření plánu participace a komunikace

V tomto bode v
při přípravě a realizaci participační strategie se doporučujeme vycházet z principů... + odkazy (manuál participace?)
-stanovení cílů
- doplnění analýzy ZS - různá míra zapojení...
u menších obcí také zástupci okolních obcí
- xxx

Zahájení komunikace a oslovení aktérů


Zpracování a doplnění podkladových analýz

- Například socio-demografie, nabídka služeb, vztahy v území,
- Průběžná komunikace a zpětná vazba (například od expertů)
- Sociologické šetření - lze realizovat v různých fázích-

Realizace participačních aktivit

  • Začít od užší skupiny - cílené zapojení klíčových aktérů + otevření procesu
  • Participace X průzkumy
  • Participace X hlasování

Zpracování výsledků


Poslední změna: 11/7/2021 10:11:04 AM