KVEST logo

Seznam referencí

Název
Vzestupně
MINISTERSTVO FINANCÍ. Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů. 2021. URL:  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/partnerstvi-verejneho-a-soukromeho-sekto/hodnota-koncesnich-smluv-ppp.
SIEBER, Patrik. Analýza nákladů a přínosů : metodická příručka. 2004. Verze 1.4.. URL:  https://www.dotaceeu.cz/getmedia/3a86fbee-beab-48cb-8ad1-aa9ed89af9bc/1136372212-zpracov-n-anal-zy-n-klad-a-p-nos.
WIKIPEDIE. Archeologický výzkum. 2021. URL:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologický_výzkum.
ČKAIT. Autorizace ČKAIT. 2021. URL:  https://www.ckait.cz/content/autorizace-ckait.
ČSN 73 0532 (730532) Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky. 2021. URL:  http://www.technicke-normy-csn.cz/730532-csn-73-0532_4_16911.html.
EKOLOGIEVPRAXI.CZ. Dendrologický průzkum. 2021. URL:  http://www.ekologievpraxi.cz/dendrologicky-pruzkum.
AGENTURA PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE. Ekonomické hodnocení. 2016. URL:  https://www.agentura-api.org/cs/metodika/ekonomicke-hodnoceni/.
MAIER, Karel a ŘEZÁČ, Vít. Ekonomika v území : Urbanistická ekonomika a územní rozvoj. České vysoké učení technické v Praze, 2006.
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Evaluace socioekonomického rozvoje - Doplňující texty k metodické příručce. str. 388-397. Ministerstvo vnitra, 2005. URL:  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE48vnm4PyAhUKt4sKHdlWBN8QFjAAegQICBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fanalyza-nakladu-a-vynosu-cba-pdf.aspx&usg=AOvVaw0vIjozmGhN2tTQy11oqjSd.
KUDA, František a BERÁNKOVÁ, Eva. Facility management v kostce pro profesionály i laiky. vyd. 1.. str. 50. Olomouc: Form Solution, 2012.
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PRAZE. Informace pro stavebníky - péče o archeologické kulturní dědictví. Jak předcházet problémům při archeologických výzkumech?. 2021. URL:  http://www.archeopraha.cz/pece-o-archeologicke-kulturni-dedictvi/informace-pro-stavebniky.
Inovativní chytrá řešení v budovách v ČR na základě Smart Readiness Indicatoru : Metodika integrovaného návrhu budov pro investory – Komplexní přístup k moderním budovám . 2021. URL:  https://www.czgbc.org/files/2021/01/ca29f538a6e2605225e248a1d2085f5a.pdf.
ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ. JAK PŘIPRAVIT SOUTĚŽ?. 2021. Stručný návod od České komory architektů. URL:  https://www.cka.cz/cs/souteze/jak-na-soutez/jak-pripravit-soutez.
Architektura a urbanismus
Manuál k aplikaci : Cost-benefit analýza. 1 2009. URL:  file:///C:/Users/Kuzmic/AppData/Local/Temp/manual_cba_web.pdf.
IPR PRAHA. MANUÁL PARTICIPACE: JAK ZAPOJIT VEŘEJNOST DO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA. 11 2021. URL:  https://www.iprpraha.cz/manualparticipace .
Manuál PPP. 5 2011.
ČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVY. Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách. 2018. URL:  https://www.czgbc.org/files/2019/09/715db36dca69d0bd47d2968408678ad6.pdf.
Metodika financování Smart City projektů. 2017. URL:  https://mmr.cz/cs/microsites/sc/metodiky/metodika-financovani-smart-city-projektu.
SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Metodika hodnocení celoživotních nákladů staveb a popis aplikačního software řešení. 2021. URL:  https://www.cameb.cz/metodika-lccvysledky.