KVEST logo

Příprava zpracování podnětu

Etapa
Fáze
1.1.3.Usnesení zastupitelstva o zpracování podnětu
1.1.4.Příprava zpracování podnětu
1.1.5.Zapojení dotčených aktérů podnětu
Přečtete za 3 minuty

Účel

Podrobnější plán postupu, sestavení přípravného týmu, analýza zainteresovaných stran a zasmluvnění externích expertů a dodavetelů služeb.

Zodpovědnost

Osoby pověřené v rámci usnesení zastupitelstva. Idální je, pokud je vytvořena skupina koordinovaná jedním pověřeným pracovníkem obce (koordinátor), politickým sponzorem (volený zástupce obce) a dále odbornými garanty (městký architekt, městký energetik, zástupci příslušných úřadů) a věcnými garanty (například ředitel školy v případě její přestavby).

Trvání aktivity

Vlastní příprava cca 2 týdny. Případné oslovení a zasmluvnění externistů může zásadním způsobem ovlivnit trvání aktivity.

Orientační náklady

Samotná příprava vyžaduje zejména časovou kapacitu pracovníků úřadu a zapojených organizací. Dále dochází k zasmluvnění externistů dle stanovených parametrů.

Výstup

Plán postupu zpracování pondětu včetně podrobnějšího rozdělení zodpovědnosti a zasmluvnění externistů.

Popis aktivity

Cílem aktivity je připravit podmínky pro úspěšnou realizaci zpracování podnětu.

Kontrola a doplnění podkladů

Je provedeno překontrolování podkladových dokumentů a případné dodplnění chybějících podkladů, či digitalizaci podkladů dostupných pouze v v tištěné podobě. Měla by být vytvořena elektronická složka se všemi podklady (pokud ještě neexistuje). Jsou revidovány informace vyplněné v rámci pracovního dokumentu.

Dále je koordinátorem navržen podrobnější/aktualizovaný harmonogram dalšího postupu vycházející z plánu schávleného zastupitelstvem. Pokud se ukáže, že je pro realizaci projektu nuté zásadně zasáhnout do schávaleného plánu (rozpočet, trvání, rozsah aktivit) je třeba povrdit změny s pověřeným zástupcem vedení města případně vrátit proces o krok zpět.

Sestavení pracovní skupiny a analýza zainteresovaných stran

Je vytvořena pracaovní skupina na straně obce. Při sestavování týmu doporučujeme zvážit následující kategorie aktérů:
  • Koordinátor na straně obce (pověřený rozhodnutím zastupitelstva)
  • Volený zástupce obce
  • Odborníci na straně obce a zástupci odborů (architekt, člen stavební komise, energetik, odbory dle zaměření podnětu)
  • Zástupci organizací, které mají být primárním uživatelem výsledku
Se členy přípravného týmu je realizováno úvodní setkání (případně serie setkání), v rámci kterého proběhne sladění očekávání, rozdělení rolí v rámci zpracování podnětu, revize hramonogramu a analýza zainteresovaných stran.

V rámci mapování zainteresovaných stran je sestaven seznam organizací, skupin a osob, které mohou v rámci zpracování podnětu určit jeho potřebnost či poskytnout informace k možnostem jeho řešení.


Zasmluvnění externistů

Interní kapacitu týmu na straně města je často potřeba doplnit o externí experty či poskytovatele komplexních služeb. K zasmluvnění externích kapacit definovaných v rámci plánu zpracování podnětu by mělo dojít co nejdříve. Proces zasmluvnění se řídí zákonem o věřejných zakázkách a interními předpisy obce. Další doporučení týkající se zadávání jsou uvedeny zde (ODKAZ).

V této fázi může dojít k zasmluvnění následujících týpů služeb:
  • Dílčí externí konzultace a odhady (enrgetik, architekt, statik, ekonom). Nemělo by se ještě jednat o průzkumy či analýzy, ale o doporučení vycházející z praxe, dostupných podkladů a rešerše dobré praxe (viz aktivity ODKAZ a ODKAZ). Externí experti by měli být vhodně zapojeni do pracovní skupiny a projednání.
  • Zapojení relevantních aktérů a analýza potřeb:
  • externí koordinátor participace (příprava a realizace zapojení cílových skupin)
  • sociolog/sociální geograf (základní socio-demografická rozvaha, ověření potřebnosti a možných přínosů),
  • ekonom (DOPLNIT)
  • Komplexní podpora zpracování podnětu - zpracování podnětu je jako celek zamsluvněno externě. Dodavatel zajišťuje odbornou garanci ve vybraných oblastech (dotační poradenství, archiketkutra, participace) a zároveň zodpovídá za koorinaci procesu.
Osoby a organizace a osoby zapojené do přípravy podnětu by měly být automaticky vyloučeny z případných zakázek na zpracování projektu či realizaci stavby. Tuto skutečnost je jim třeba oznámit. Mohou zůstat zapojeny v návazných fázích, ale opět pouze v podpůrné roli na straně obce.
Poslední změna: 9/29/2021 7:45:19 AM