KVEST logo

Usnesení zastupitelstva o zpracování podnětu

Etapa
Fáze
1.1.2.Příprava podnětu k projednání
1.1.3.Usnesení zastupitelstva o zpracování podnětu
1.1.4.Příprava zpracování podnětu
Přečtete za 3 minuty

Účel

Cílem je seznámit zastupitelstvo s podnětem a shromážděnými podklady a rozhodnout o dalším řešení podnětu.

Zodpovědnost

Podnět k projedání předkládá volený zástupce obce společně s pověřeným zaměstnancem úřadu, který dokument připravil. Pokud má obec městského architekta, měl by být zapojen do projednání podnětu.

Trvání aktivity

Dle jednacího řádu obce. Pokud je podnět vrácen k přepracování (například změna v postupu zpracování), může se proces opakovat.

Orientační náklady

Aktivita vyžaduje časovou kapacitu zastupitelů obce a dalších vyzvaných účastníků projednání.

Výstup

Rozhodnutí obce - zpravidla usnesení zastupitelsta. Vychází z obyvklého jednacího řádu.

Popis milníku

Jedná se o klíčový moment procesu zpracování podnětu, jehož cílem je seznámit zastupitelstvo a případné další aktéry s předloženým podnětem a rozhodnout o dalším směřování podnětu.

Uvedený postup je orientační a lze jej přizpůsobit povaze daného podnětu a zvyklostem konkrétní obce.

Možnosti rozhodnutí

V zásadě jsou možné tři typy výstupu:
 1. rozhodnutí zastavit podnět
 2. vrácení podnětu k přepracování
 3. rozhondutí pokaročovat ve zpracování podnětu dle varženého postupu
Důvodem k zastavení podnětu může být například:
 • Nedostatek politické podpory a nesoulad s prioritami obce.
 • Nedostatek lidských a finančních zdrojů pro další zpracování (podnět lze dočasně odložit).
 • Podnět je vyhodnocen jako nerealistický bez nutnosti dalšího ověření proveditelnosti.
 • Podnět je vyhodnocen jako nepotřebný, neúčelný bez nutnosti dalšího ověření potřebnosti.
 • Podnět je v konfliktu s jiným připravovaným projektem (eliminiace jednoho z podnětů či jejich sloučení.
Důvodem ke vrácení podnětu k přepracování může být například:
 • Požadavek na upřesnění podnětu ze strany předkladatele.
 • Požadavek na změnu výchozích parametrů podnětu před jeho zpracováním (předmět, zdůvodnění a pod.)
 • Požadavek na zásadní změnu parametrů plánu zpracování podnětu (cena, čas, postup).
 • Požadavek na doplnění informací z existujících podkladů či jejich rozpracování.
Důvodem pro vrácení by neměl být požadavek na získání nových informací, mapování potřeb či expertní konzultace. Ty jsou vlastní náplní zpracování podnětu.

Rozhodnutí pokračovat ve zpracování podnětu dle navrženého postupu zahrnuje pověření zodpovědné osoby a uvolnění lidských a finančních zdrojů na aktivity související se zpracováním podnětu. Je možné doplnit další požadavky podmiňující zahájení podnětu bez nutnosti vrácení podnětu k přepracování. Může se jednat například o:
 • Doplnění konrétních otázek a cílů pro zpracování podnětu.
 • Menší úprava rozpočtu, harmonogramu či aktivit.
 • Požadavek na zapojení/součinnost konrétních osob a organizací.

Příprava projednání

Příprava projednání probíhá dle předpisů a zvyklostí dané obce. Je třeba včas zaslat podklady všem zastupitelům společně s průvodní informací vystvětlující stav rozpracovanosti podnětu, shrnující hlavní body podnětu a klíčové body k diskusi. Součástí může být návhr usnesení zastupitestva. V případě, že se podnět dotýká konrétních organizací či odborů města, měli by být jejich zástupci přizváni na projednání, aby mohli prezentovat svoje stanovisko.

Je potřeba zdůraznit, že v této fázi neprobíhá rozhodnutí o přípravě projektu, ale o dalším zpracování podnětu včetně uvolnění lidských a finančních zdrojů.


Poslední změna: 9/29/2021 7:45:12 AM